تاریخ انتشار:1396/10/16
تغییر یک قانون الهی است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیروا مابانفسهم(قرآن کریم)

برپایه این قانون الهی هرگونه تغییر در جامعه منوط به تغییر درافراد جامعه است.بنابراین هنگامی جامعه ازایستائی بیرون میاید که لااقل اکثریت مردم آن جامعه تغییر کنند.فرهنگ جامعه درهربعدی زمانی عوض میشود که مردم آن جامعه تغییر درفرهنگ بدهند .اما برای تغییر زمینه هائی باید فراهم شود واین زمینه هارا دولت حاکم درجامعه باید فراهم کند والا بسیار سخت است که بدون زمینه مردم جامعه تغییر کنند واینجاست که مردم در برخورد با حاکمیت خود قرار میگیرند وبا هزینه های بسیار محتملا موفق میشوند تغییری ایجاد کنند مثلا یک انقلاب بوجود میاید..اگر حاکمیت اهل مردم باشد زمینه هارا فراهم میکند والا بشدت از تغییر می هراسد وبجای حفظ جامعه به پاسداری از خود میپردازد.در جامعه ایران حرکتهای اعتراضی بمنظور تغییر درجامعه بارها صورت پذیرفته است اما حاکمیت چندان نظر خوش بدان نداشته است.قوانین وتصمیمات را درمسیر انسداد تغییر بکار میگیرد واگر ازاین جهت موفق نشود دست به نیروی قهریه میبرد .در قانون اساسی مصوب 1368 درپایان آن بگونه ای تنظیم شده است که امکان تغییر در بنیانهای جامعه نیست وبراین اساس شورای نگهبان تفسیراتی درجهت جلوگیری ازتغییر بعمل آورده است مانند نظارت استصوابی ویا محدودیت دراختیارات رئیس جمهور وباز رفتار قوه قضائیه بگونه ای است که زمینه های تغییر را می بندد .ازجمله موارد انسداد تصمیمات رهبری نظام است که با توجه به اختیارات قانونی وولائی موجب محدودیت در قوای دیگر میشود وعملا راه را برای تغییر در جامعه محدود میکند وچون مردم جامعه براساس قانون الهی تصمیم به تغییر میگیرند چون زمینه تغییر وجودندارد اصطکاک قطعی است وجامعه متحمل خسارات میگردد وزمینه نفوذ اجانب نیز ایجاد میگردد.تنهاراه برای رهائی از این برخورد زیانبار ایجاد زمینه برای حرکت تغییردردرون مردم است که قرآن کریم بدان اشاره کرده اند.