تاریخ انتشار:1396/10/14
آزموده را آزمودن خطاست!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

دراعتراضات سال68 عملا جامعه بدودسته تقسیم شد گروهی مخالف جریان حاکم ودسته دیگر موافق وهردو گروه رهبرانی داشتند وسرانجام گروه حاکم غالب شد ورهبران گروه مخالف ازسطح جامعه حذف شدند.

اعتراضات حاضر جامعه را به سه دسته تقسیم کرده است.علاوه بردوگروه گذشته دسته دیگری وارد میدان شده اند وآنان دربرابر جریانات حاضر سکوت اختیار کرده اند لذا جریان مخالف دیگر فاقد رهبری است ورهبران گذشته به سکوت گرائیده اند چرا که طعم مخالفت را چشیده اند . اینک جامعه به سه بخش تقسیم شده است .واین امر محصول اتخاذ روشهای گذشته است.

جامعه ما دیگر تاب تقسیمات را ندارد انرژی ها رو باتمام است وممکن است دراین مرحله هم حاکمیت موفق شود آرامش را برگرداند اما دردها همچنان پابرجاست وگره ها بردست وپای مردم .راه گذشته را پیموده وآزمایش کرده ایم وپس از 8 سال باز گرفتار شده ایم .دیگر تکرار نکنیم وبیائیم قدرت را میان قوا تقسیم کنیم .آنچه در تغییر قانون اساسی درسال 68 روی داد آنهارا برگردانیم وجامعه را به اعتدال بکشانیم .توان این مردم ابدی نیست وسرانجام اینگونه ضربات را در کشورهای همسایه می بینیم

وضعیت لیبی سوریه ویمن هشداری به همه دولتها وازجمله دولت ایران است. نگذاریم آمریکا واسرائیل به اهدافشان برسند.