گره کاربدست نمایندگان مردم بازمی شود
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اعتراضات مردم ایران در شهرهای مختلف رهبری ندارد وخودجوش است اما ممکن است توسط اجانب ودشمنان کشورهدایت شود.

اینجاست که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان رهبری باید دست بکار شوند ونگذارند اعتراضات بحق مردم مسیر انحرافی بگیرد. آنان دیگر از این اوضاع خشنود نیستند وباید تحولی صورت پذیرد وکمترین تغییر وسریعترین تحول با حداقل هزینه کناررفتن بخشی از مسوولان کشور است .امری که درسیاست دنیای امروز وکشورهای پیشرفته امری عادی است.

مسوولان عالیرتبه بقای نظام وکشوررا بربقای خود ترجیح ندهند ودراین لحظات بحرانی کشور عزیزمان را از ورود به یک شیب خطرناک برهانند.مردم ناظر ومنتظر اقدام مثبت در سیستم اداری کشورند تا بتوان با انرژی بهتر مسیر آبادانی را طی نمود.

خداوندا کشورمان راتو خود نجات ده وبه مسوولان ما اراده وقدرت بصیرت واقدام را ببخش آمین