تاریخ انتشار:1396/09/16
تنهاراه دربرابرتصمیم ترامپ
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اعلام برسمیت شناختن اورشلیم بعنوان پایتخت اسرائیل ازسوی رئیس جمهور آمریکا اقدامی بود که در گذشته میبایست پیش آید اما نگران پی آمدهای آن بودند که در دوره ترامپ روی داد.این یک اقدام غیر قانونی وخلاف تعهدات بین المللی است و میتوان بدون درگیری نظامی دربرابر آن ایستاد وسر انجام مشکل فلسطین را حل نمود .چگونه؟

چهار تشکل اسلامی عربی وغیر متعهدها هستند که میتوانند با اتحاد یکدیگر دربرابر این تصمیم یکجانبه بایستند .در گذشته بارها چنین تصمیماتی ازسوی این تشکل های یادشده گرفته شده بود .شورای همکاری خلیج فارس اتحادیه عرب سازمان همکاری اسلامی وسازمان کشورهای غیر متعهد هریک با مصوبه ای اعلام کنند که اورشلیم یا شهر قدس پایتخت کشور فلسطین است .این تصمیم دقیقا در مقابل تصمیم آمریکا قرار میگیرد ودر سازمان ملل مورد حمایت جهانی نیز قرار خواهد گرفت چه در مورد تصمیم آمریکا تنها چند کشور اروپائی ممکن است نظر موافق داشته باشند .البته چنین تصمیمی منتج به حل مشکل فلسطین نمیگردد ولی مانعی بزرگ دربرابر تصمیم یکجانبه آمریکا خواهد بود وموجب میگردد تا جامعه جهانی سرانجام درمورد دو کشور اسرائیل وفلسطین تصمیم بگیرند یا شهر اورشلیم یا قدس تحت قیمومت سازمان ملل قرار گیرد تا پیروان همه ادیان درآن آزادانه زندگی کنندویا اینکه بخش شرقی قدس پایتخت فلسطین وبخش غربی آن در اختیار اسرائیل قرار گیرد .

چنانچه اقدام مشترکی ازسوی کشورهای اسلامی وغیر متعهد صورت نپذیرد درگیری نظامی در منطقه اجتناب ناپذیر خواهد بود واین امر جز تباهی انرژی های موجود در کشورهای منطقه نتیجه ای ببار نخواهد دادوالبته آنچه جمهوری اسلامی درآمال خوددارد که همان حذف کشور اسرائیل است بجای خودنیز محفوظ است.