تاریخ انتشار:1396/09/14
صلح وآشتی تنهاراه بحران منطقه
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

از زمانیکه انقلاب اسلامی درطلیعه پیروزی خود منطقه را بسوی دوستی سوق میداد وکشورهای اسلامی گرد هم آمده وبرای پیشبرد جهان اسلام اجتماع میکردند دشمنان بشریت وقدرت مداران در اندیشه برهم زدن نتایج حاصله افتادند وبا دخالتهای گوناگون در کشورهای خاورمیانه وجنگ افروزی تلاش کردند دولتهای منطقه را بجان هم بیاندازند و کم وبیش موفق هم شدند .امروز ما شاهد ویرانه ها در عراق وسوریه هستیم و بعد کمی نزدیکتر در خلیج فارس یمن دارد به ویرانه ای تبدیل میگردد .برای ابر قدرتها اینگونه ویرانی ها اهمیتی ندارد نه در مرزهای آنها ناامنی است ونه هزینه ها بردوش آنها . این مردم منطقه هستند که باید جور آنرا بکشند .

آنها در این رویدادها بدنبال منافع خویشند وهر گاه زمینه آرامش برقرار میگردد شعله دیگری بر می فروزند چرا که منطقه بدنبال سلاح است وآنها سلاح های خودرا بفروش میرسانند ودولتهائی که خود قادر به تهیه وساخت سلاح هستند مجبورند از سفره مردمشان برداشته ودرمسیر جنگ هزینه کنند ودر نتیجه آنچه باقی میماند ویرانی است وویرانی .

تنهاراه نجات منطقه از جنگ ودرگیری صلح وآشتی است .البته دشمنان اجازه این کاررا نمیدهند ولی تلاش دراین مورد تنها راه نجات است والا در ادامه جنگ هیچ پیروزی متصور نیست و تنها ویرانی باقی میماند.