مدینه فاضله یا امپراطوری اسلامی؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

در نظام اسلامی بارها مشاهده میشود که رویدادهای موجود جامعه با حوادث تاریخی در عصر امامان معصوم مقایسه شده ویا شبیه سازی شود. یکی از اموریکه میتوان درآن همین کاررا انجام داد مساله هژمونی ایران اسلامی ودرون نظام ماست.

مدینه فاضله در عصر پیامبر ساخته شد وپس از رحلت امور بدست خلفا افتاد در عصر خلیفه دوم وسوم سرزمین اسلامی با جهاد گسترش یافت ومسلمانان تا قلب اروپا هم رفتند وامپراطوری اسلامی تشکیل شد اما دیگر مدینه فاضله وجودنداشت چون رهبران دینی فرصتی برای مرکزیت اسلام نداشتند ووفور غنائم آنها را گمراه کرد . امروز در منطقه صدای هژ مونی اسلام بگوش میرسد وپرچم ایران اسلامی درفراسوی مرزهایمان برافراشته میگردد اما از درون کشور غفلت میشود ودیگر آن مدینه فاضله پس از انقلاب مشاهده نمیشود. در این امر قاعدتا مسوولان کشور گذشته تاریخی را درمدنظر دارند اما آیا به نتایج آن هم نگاه میکنند؟ آن سیطره عظیم در دوران خلفا بچه سرنوشتی دچار شد ؟ حکومت اموی تشکیل سلطنت داد ودر ادامه پس از چندی شیرازه امپراطوری در هم شکست. چرا که دیگر مدینه فاضله پیامبر دیده نشد .آیا برای منطقه ما وکشورمان چنین سرنوشتی در انتظار است ؟ بنظر بنده تنها در سایه ایجاد وحفظ مدینه فاضله در کشورمان میتوان امیدداشت که اسلام برقرار می ماند والا فلا