نتان یاهو یا مزدور است ویا احمق
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

مساله فلسطین مشکل امروز ودیروز نیست بیش از نیم قرن است که این مشکل در منطقه خاورمیانه خود نمائی میکند .تا پیش از انقلاب اسلامی حمایت از مردم فلسطین وجودداشت اما چون دولتی جدی پشت این حمایت نبود باری بهرجهت ادامه داشت اما با وقوع انقلاب اسلامی ایران وحمایت جدی امام راحل مساله حمایت از مردم فلسطین وارد فاز جدی تر شد تا آنجا که الان رژیم صهیونیستی در تنگنای سختی گرفتار شده است .در اطراف خود حضور ایران اسلامی را حس می کند تا جائیکه زمان پایان عمر خودرا نیز دریافت کرده است.اما نکته اصلی اینستکه این رژیم هرچه به پایان عمر خود میرسد بجای اینکه تصمیمی خردمندانه گرفته وخودرا نجات دهد مدام برطبل جنگ ودشمنی میکوبد وبرای بنده موجب شگفتی است که مگر راه صلح وجودندارد که این رژیم اینگونه عمل میکند ؟ نخست وزیر اسرائیل یا مزدور است ویا احمق وکودن ! اگر مزدور است واز جانب انگلیس وآمریکا نقش آفرینی میکند خوب دیگر معلوم است که باید طبل جنگ را بکوبد چون اربابان او چنین میخواهند . اگر مزدور نیست حتما احمق وکودن است چرا که نمی تواند یک دولت دوست وهمسایه در کنار خود داشته باشد . مگر ملت فلسطین چه میخواهند که او نمی تواند آنرا تامین کند؟ قبول دولت فلسطین وتعیین مرزهای بین المللی امری دشوار است؟ اگر ملت فلسطین در صلح زندگی کندآیا دولتهای دیگر میتوانند در امر فلسطین دخالت کنند؟ بله نتان یاهو جز مزدوری ویا حماقت شق ثالثی ندارد ومردم سرزمین اسرائیل باید ازشر او خلاص شوند چرا که با وجود او نابودی اسرائیل حتمی است . اگر مردم آن دیار خود این مزدور ویا کودن را کنار گذارده ودر منطقه صلح برپا کنند اولین کسانی که بهره خواهند بود خود آنانند وسپس مردم دیگر دیارها که انرژی خودرا صرف مردم خود خواهند نمود