اشکال اصلی در نظریه شورای نگهبان
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

میدانیم که شورای نگهبان مسوولیت نظارت بر قوانین کشوررا دارد واین یک امر تخصصی است وقاطع دعوی بنابراین کسی نمیتواند برآن شورا از این جهت اعتراض کند .البته نظرات شورا بستگی به اعضا نیز دارد که ممکن است با تغییر افراد نظریات نیز تغییر کند بهرحال حضور اعضای سنتی ونوگرا آثار خودرا در نظرات نشان میدهد و تغییر اعضا هم برعهده رهبری است.

بنابراین در مساله حضور یک نفر اقلیت زردشتی در شورای شهر یزد نظر شورای نگهبان معتبر است اما اشکال اصلی که به شورای نگهبان وارد است وکمتر کسی از نقادان بدان توجه نکرده اند این است که آن شورا اهمیت سیاسی این امررا درک میکند ومیتواند که با تماس تلفنی مشکل را با رئیس قوه مقننه مطرح تا راه حل یافته شود اما آن شورا چنین نکرد وجامعه را دچار اضطراب ونگران نمود . بنابراین شاید اختلافات سیاسی موجود در میان قوا عامل این بی اخلاقی باشد که باید ازسوی بزرگان حل شود.بهرحال شورا نظر خودرا داد ومجلس اگر باآن نظر موافق نیست میتواند طی یک طرح فوری آن بخش از قانون انتخابات شوراهارا اصلاح ودر صورت مخالفت شورای نگهبان آنرا به مجمع تشخیص ارسال کند وتصمیم نهائی با آن مجمع است.