تاریخ انتشار:1396/08/07
کورش آزادی وعدالت
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

تا آنجا که تاریخ بیان می کند کورش بزرگ مردی خدا پرست ومردمداربود واو که در اوج قدرت بود توانست از مرکب قدرت بزیر آید ومردم را برآن سوارنماید .بعبارت دیگر این مردم بودند که در عصر کورش حکومت می کردند و آنچه دین خدا از پیامبران خواسته است حکومت برمردم همراه باآزادی وعدالت است وکورش درعصرخود این پیام الهی را بخوبی پیاده کرد وبیجا نیست که ازاو به نیکی یاد میشود. کورش افتخار مردم جهان است اما برای ما ایرانیان دوچندان .آیا مسوولان ما در تکریم این مرد بزرگ  کاری انجام داده اند؟ آیا آنان که درمراجع جهانی به منشور کورش افتخار می کنند اقدامی مناسب صورت داده اند مثلا روزی را برای تکریم از وی در سازمان ملل به ثبت برسانند .فعلا دیگران امروز را بیاد فتح بابل وآزادی یهودیان دربند روز کورش نامگذاری کرده اند. کاش این اقدام ازسوی دولت ایران صورت می پذیرفت. البته فرصت همیشه است وحداقل میتوانیم امروزرا برای ملت خود بگونه ای فراهم کنیم که این تکریم انجام شود . احترام به گذشتگان وبزرگان وادیان ومذاهب وفرهنگها نشانه خوبی از اسلام عزیز است که ما نباید ازآن غافل شویم.