تاریخ انتشار:1396/07/17
تبعیض میان قوا روا نیست
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

طبق قانون اساسی در کشور چهار نهاد وجوددارد که متشکل از سه قوه ونهاد رهبری است ومجموعه آنها در کنار ملت وسرزمین نظام جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهد .دو نهاد یعنی قوه مقننه وقوه مجریه مستقیما توسط ملت انتخاب میشود ودو قوه دیگر بطور غیر مستقیم توسط مردم برگزیده میگردند . در مورد تخلفات وجرایم دو قوه اول ومتخلفین دو قوه بعدی تبعیض وجودارد .مثلا اگر رئیس جمهور یا وزیر ویا معاونان آنان واستانداران ونمایندگان مجلس مرتکب خطائی شوند پرونده آنان با سرو صدا در دادگستری مفتوح وعلنا رسیدگی شده وهمه مردم ازآن آگاه میشوند اما اگر تخلفی در دو نهاد دیگر صورت پذیرد هرگز تشکیل پرونده ورسیدگی بدان ومعرفی متخلف به ملت اعلام نمیگردد ومعمولا سخنگوی قوه قضائیه چند مورد را سربسته اعلام میکند. البته استثناء موردی مانند پرونده قاضی کهریزک بعلت فشار مردمی علنی شد وهنوز هم ادامه دارد. اگر بپرسیم که چرا چنین تبعیضی میان این موارد با موارد دوقوه دیگر وجوددارد معمولا استناد میکنند که افشای امر موجب تضعیف نظام میشود. سوال اینستکه مگر نظام از 4 قوه تشکیل نمیشود؟ مگر میان آنها تفاوت وجوددارد؟ حسن اعلام موارد انتخابی دراینستکه اگر متخلف مجددا در جای دیگری مشغول بکار شود مردم خواهند فهمید ومانع میشوند اما درموارد دیگر چگونه میتوان دریافت که فلان قاضی متخلف یامسوول روحانی متخلف در فلان پست دیگر قرار نگرفته است؟ بهرحال اگر قرار برحفظ حرمت باشد هیچ فرقی میان مسوولان نظام نیست و تبعیض در این امر موجب تضعیف نظام میگردد.