دولت اعتدال نیازمند قوای معتدل
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

درحالیکه دولت تدبیر وامید با تکیه برموفقیت بزرگ خود دردوره اول (برجام) دوره دوم خودرا با بالاترین رای آغاز نمود امید میرفت تا قوای دیگر درمسیر اعتدال دولت تدبیر وامیدرا همراهی کنند.اما بنظر میرسد که چنین نیست وقوای دیگر بیاد انقلابیگری افتاده وتندتر از دولت گام میزنند .مثلا قوه مقننه فیلش یاد هندوستان کرده وبجای توجه به حل مشکلات سخن از اصلاح قانون اساسی وحذف پست ریاست جمهوری میزند ویا قوه قضائیه که در گذشته درمورد مفسدان بزرگ صورت اسامی انان ازاین قوه بقوه دیگر وبرعکس رفت وآمد میکرد بیکباره دست به ایجاد پرونده های بزرگ نموده است که پیگیری هریک میتواند موجب التهاب درجامعه شود مثلا پیگیری پرونده معاون رئیس جمهور سابق ویا بازداشت برادر رئیس جمهور ویا بازداشت برادر معاون اول رئیس جمهور ویا محتملا بازداشت برادر روسای دوقوه دیگر .طرح چنین پرونده هائی آن هم بطور همزمان ضرب المثل معروف فارسی را بیاد میاورد که سنگ بزرگ علامت نزدن است .کافی است قوه قضائیه به پرونده های سپرده گذاران موسسات اعتباری که هم اکنون درحال اعتراضند رسیدگی کند که نتیجه آن ایجاد رضایت درمردم است والا ورود به پرونده های پر سرو صدا برای مردم چیزی دربرندارد بلکه موجب سستی در امور میشود . شاید رویدادهائی درپیش است که بنده عقلم بدانها نمیرسد .هرچه هست برای ملت خیر خواهد بود .