شکست مخالفان برجام ازسوی جامعه جهانی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

مساله برجام که محصول دوسال تلاش دولت منتخب بود در داخل کشور گروه های سیاسی را بدودسته تقسیم نمود بخشی که تریبون نظام را دراختیار دارند بشدت باآن مخالفت کردند تا آنجا که حتی طالب برهم زدن آن بودند ودولت بشدت در تنگنا قرار گرفت وآنگونه که باید از برجام دفاع می نمود امکانش بوجود نیامد .اما امسال با حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی اتفاق جهانی در حمایت از برجام مخالفان داخلی را در تنگنا قرار داد و کمتر کسی از آنان دراین  باره سخن گفتند . مساله برجام اقلیتی درداخل واقلیتی در جامعه جهانی را در یک مسیر قرار داده است که سردمدار آنان رژیم صهیونیستی قرار دارد .وچه جالب است که مخالفان برجام در داخل بشدت درشعار مخالف رژیم صهیونیستی هستند .چرا در مساله برجام چنین اتحادی در داخل وخارج بوجودآمده است؟