طرح اصلاح طلبان بکام اصولگرایان
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

منشور حقوق شهروندی آثار خودش را در دولت اعتدال نشان میدهد . اصولگرایان بویژه تندروان آنها از فضای بدست آمده حداکثر بهره را میبرند. رسانه ها عموما حاوی انتقادات تند اصولگرایان به مجموعه دولت اعتدال است و کمتر انتقادی از این سو برمی آید . بنظر بنده این دوره دوم دولت اعتدال را باید به اصولگرایان فرصت داد تا همه توان خودرا در مسیر نقد وانتقاد قرار دهند البته اهانت واتهام بی مورد خلاف قانون است وجرم. اما بهرحال این فرصت طلائی است چرا که در گذشته اصولگرایان انتقادات خودرا داشتند ومحیط برای آنان باز بود اما تفاوت وضعیت فعلی با آن زمان دراینستکه در گذشته نقد خودرا باتکاء قدرت انجام میدادند ویا با سوء استفاده از آتش به اختیار اما دیگر نیازی بدانها نیست فضای آزاد حاصل از اجرای منشور حقوق شهروندی این فرصت لازم را به اصولگرایان میدهد که براحتی نقد خودرا بیان کنند وکسی بدانها معترض نباشد.ادامه این وضع آزادی بیان را در کشور نهادینه میکند. اصلاح طلبان واعتدالیون بهتر است نقد خودرا بصورت مکتوب وبدور از رسانه بگوش مسوولان برسانند بگذارید فضا دراختیار اصولگرایان باشد چرا که اگر این دولت موفق نشد ودر دوره بعد اصولگرایان برسریر قدرت نشستند فضای نهادینه شده در اختیار آنان قرار میگیرد ودیگر بدون هراس از دولت مستقر انتقاد میکنند . اصل مهم نهادینه کردن آزادی بیان ونقد واعتراض است والا دولتها میایندو میروند ونقاط مثبت ومنفی نیز خواهند داشت.