سلام برآزادی ودرود بردولت طرفدار آزادی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

در طول سال جاری وبویژه پس از انتخابات فضای جامعه بنوعی فضای آزاد برای اظهار نظر شده است . انتقادات از دولت فزونی گرفته است زیاندیدگان از موسسات اعتباری مدام در کنار شعب آنها درحال اعتراضنند .مقوله کشته شدن دو کولبر موجب اعتراضات مردم منطقه شده است .اهل تسنن در خواست رفع تبعیض در مورد خودشانند . الحمد لله صدا وسیما هم بجمع نقادان پیوسته است . دستفروشان علیه ماموران شهرداری معترضند علیه برخی احکام قضائی اعتراضاتی میشودوخلاصه فضای آزادی که در گذشته کمتر مشاهده میشد اینک در جامعه خود نمائی میکند. بنابراین اولین دست آورد عملی حقوق شهروندی در جامعه شکل گرفته است . مشکل همیشه بوده وهست وخواهد بود مهم اینستکه مردم حق انتقاد واعتراض باید داشته باشند .این حداقل حقوق شهروندی است اگر چه نتیجه مفیدی هم بدست نیاید .پس معنای امر بمعروف ونهی ازمنکر چیست؟ همین اعتراضات مردمی است . دولت مکان هائی را فراهم سازد تا هرکس میخواهد اجتماعی اعتراضی داشته باشد درآنجا اقدام کند .باور کنیم که هر هزینه ای ازاین بابت بپردازیم در سلامت جامعه امان کوشا بوده ایم . هر چه این فضا گسترش یابد فضای امنیتی برچیده میشود وترسها ازمیان میرود .ترس عامل عقب ماندگی ملتهاست . زمانیکه ملت ایران ترس را کنار گذاشت انقلاب بزرگ خودرا در سال 57 بوجود آورد. باید این موفقیت را بدولت منتخب ورئیس جمهور تبریک گفت و باید گفت ملت بزرگ ما در انتخابات آینده معیار انتخابشان همین وجود همین فضای آزاد وسالم است.