تاریخ انتشار:1396/06/21
سال اشتغال را چگونه سپری کنیم؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

امسال سال اشتغال اعلام شده است  وتا کنون نیمی ازسال سپری شد وتنها شاهد بیکاری کارگران بسیاری درکشور هستیم .

یکی از راه های ایجاد اشتغال ممانعت از اشتغال کاذب وغیر قانونی  در کشور است .البته هرفرد میتواند چند شغل داشته باشد ومشکلی نیست اما نباید مشاغلی را بکار گیرد که غیر قانونی باشد . مثلا اگر کارمندی مسافر کشی میکند ایرادی ندارد اما با چه وسیله ای ؟ تاکسی یا وسیله نقلیه شخصی؟ طبیعتا مورد اول ایرادی ندارد اما چرا اجازه میدهیم کسی با وسیله نقلیه شخصی مسافر کشی کند؟ این امر یک شغل را از فردی که میتواند شاغل شود باز میدارد. اشتغالات غیر قانونی تماما مانع ایجاد شغل قانونی میشود باید بشدت باآنها برخورد شود. ممکن است گفته شود که فرد بیکار چه کند؟ فرد بیکار باید مشمول بیمه بیکاری شود نه اینکه به مشاغل غیر قانونی دست بزند . بعبارت دیگر هر فرد بیکار باید بیمه بیکاری بگیرد اما اگر میخواهد کار دیگری انجام دهد باید یک شغل قانونی پیدا کند واز خیر بیمه بیکاری بگذرد . تنها کسانی میتوانند چند شغل داشته باشند که بدون تکیه به بیمه بیکاری مشاغل قانونی داشته باشند . پس دولت بجای ایجاد اشتغال که هزینه دارد و ممکن است مشاغل نادرستی باشد بهتر است برای بیکاران بیمه بیکاری واز هرگونه مشاغل غیر قانونی جلوگیری کند. در اینصورت است که بطور طبیعی شغل ایجاد میگردد وکسی هم شب را گرسنه بسر نمیبرد.