خطر در بی توجهی به حقوق اقلیتها
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

کشورها براساس سیاستهای استعماری ویا مسایل تاریخی وجغرافیائی عموما دارای اقلیتهائی ازقبیل دینی مذهبی قومیتی هستند وکمتر کشوری بصورت یکپارچه در جهان ما مشاهده میشود ولذا عموما دولتها با اقلیتها درگیرند .دوعلت میتواند در این امر دخیل باشد یکی تحریک اجانب در میان اقلیتها ودیگری تحت فشار قرار گرفتن اقلیتها توسط حکومت مرکزی.

طبق مقررات سازمان ملل متحد اقلیتها دارای حقوق واحترام هستند ونباید تبعیضی میان آنان واکثریت باشد . قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز حقوق اقلیتهارا درکشورمان تضمین نموده است . ماجرای مسلمانان میانمار که دل هر انسان را آزرده میکند نمونه ای از بی توجهی به حقوق اقلیت مسلمان در کشور میانمار است .اگر چه برخی از این مسلمانان بدانجا مهاجرت نموده ومشکلاتی را برای آن دولت فراهم نموده است معذلک آن کشور میبایست با کمک سازمان ملل مشکلات موجود را برطرف مینمود ونمی گذاشت تا دست های بیگانه میان بودائیان ومسلمانان اختلاف بیفکنند واگر به این امر درمنطقه نرسند بطور قطع مشکلی مانند فلسطین در این منطقه بوجود میاید که دودش بچشم همه خواهد رفت . در کشور خود ما اقلیتهای بلوچ وکرد اگر چه بخشی جداناپذیر از کشورمان هستند متاسفانه از کمترین حقوق خود برخوردارند و همین زمینه نفوذ بیگانگان را درمنطقه برای تحریک مردم منطقه بوجود میاورد. دولتها اگر مایلندکشورشان درآرامش بسر برند واز نفوذ بیگانه درامان باشند راهی جز توجه بحقوق اقلیتها ندارند .انچه در عربستان ویا بحرین شاهدیم بی توجهی دولتهای یادشده بحقوق اقلیتهای موجود درآن کشورند.