تاریخ انتشار:1396/06/15
تروریسم وداعشی امری جهانی است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

علامت مهم انسانیت تحمل دیگران است والا نابود کردن دیگری در واقع خروج از انسانیت است چرا که انسان ازریشه انس وهمزیستی است . تروریسم نابودی دیگران است ونوع جدید اسلامی آن داعش بود که ظاهرا در منطقه رو بافول است والبته بفرموده خداوند باطل همچون کف روی آب رفتنی است. تروریسم وداعشی این بار در لباس بودیسم وارد معرکه شده است.

در منطقه خاور دور بودائیان بی دین بنام دین بودا همنوعان خودرا بطرز فجیعی میکشند آواره میکنند واموال آنهارا غارت می نمایند .آدمی باور نمیکرد که بودیسم با همه مظاهر دوری ازدنیاو گوشه نشینی دست به چنین جنایاتی بزند .دالائی لاما کجاست که همکیشان خودرا از این عمل زشت وکریه بازدارد نکند با دشمنان بشریت هم پیاله شده است؟ خانم سوچی که برنده جایزه صلح بود کجاست؟ شاید انسانیت او تنها برای همین جایزه گل کرد؟ همانگونه که دولتهای اسلامی عموما درمورد داعش موضع نگرفتند در سایر ادیان هم چنین است .انسانهای فاسد وجاهل درهر دینی ابزار دشمن بشریت است . سلطه گران جهانی ازهمه ابزارها بهره میبرند وازجمله دین ومذهب .بنام الله سر میبرند وبنام مذهب می کشند وبنام بودا آتش میزنند وبنام موسی غارت میکنند وبنام عیسی استثمار می نمایند . آنانکه رهبری این گروه هارا دارند باکی برآنان نیست آنان ذاتا فاسد شده اند اما وای بر تابعین جاهل ونادان که ابزار دست این اهریمنانند وچه نالیده اند بزرگان ما از دست جاهلان ودون صفتان امت.