تاریخ انتشار:1396/06/08
پیشنهادی به رئیس جمهور منتخب!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

پیشنهادی به رئیس جمهور منتخب!

خداراشکر که درانتخاباتی پرشور وباآراء بالا حضرتعالی ازسوی ملت انتخاب شدید ووزیرانی که آزادانه برگزیدید ازسوی مجلس تائیدشدند ودولت شما با افتخار کار خودرا آغاز نمود.

جناب آقای رئیس جمهور هنوز کاررا آغاز ننموده در سیمای کشور حاضر وضمن گزارش اموروپاسخ به سوالات وعده دادید که هرچند گاه با مردم سخن میگوئید .والله بالله دیگر سخنرانی بس است .ملت ما بیش از ظرفیت خود از اینگونه سخنرانی ها تحمل کرده ومیکند شما دیگر تریبون را رها کنید وبجای گزارش کارها بخود کارها برسید مطمئن باشید اقدامات انجام شده در اسرع وقت باطلاع مردم میرسد انرژی خودرا در تریبون ها مصرف نکنید و تلاش کنید بوعده هائی که داده اید عمل کنید . شما رئیس جمهور وشخصیت دوم کشورید ورئیس شورای عالی امنیت ملی .ایمان دارم که ازپس هرکاری برمیائید چرا که پشتیبان شما مردم ایرانند. پیشنهاد جدی بنده اینستکه هرگاه درامری به مشکل برخوردید ونتوانستید آنرا حل کنید آنگاه پشت تریبون قرار گرفته ومشکل را بامردم درمیان بگذارید .مطمئنا ملت راهگشایند . فعلا مردم ما همانند آن جوجه های گرسنه ای هستند که با دهان بازمنتظر آمدن مادرشان هستند  تا ازراه برسد وغذا دردهانشان بگذارد. این فرهنگ را برچینید وبا اجرای طرح بنده فرهنگ سازندگی دراذهان مردم را ایجاد کنید .مردم منتظر شنیدن مشکلات لاینحل هستند تا راهگشائی کنند .بجای فرهنگ مصرف فرهنگ تولید را جایگزین کنید وتولید از اندیشه آغاز میگردد. همه مشکلات در اتاق های بسته حل نمیشود ومردم ما تنها درپای صندوق ها حلال مشکل نیستند .مشکلات خودرابا مردم درمیان بگذارید(وشاور هم فی الامر)