تاریخ انتشار:1396/06/05
اسلام ناب واسلام ناسره؟!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

پس از بعثت پیامبر اکرم وتشکیل حکومت اسلام ناب در مدینه ورحلت ایشان دیگر جهان اسلام روی اسلام ناب را ندید.ابتدا در مساله خلافت مسلمانان دو گروه شدند بخشی بنام شیعه وبرخی بنام سنی و بعدها درطول 14 قرن هریک بمذاهب وفرق گوناگون تقسیم شدند وامروز هرگروه مدعی اسلام ناب است اما اسلام ناب کدام است؟ برای درک پاسخ ابتدا باید گفت که بیشتر این تقسیمات محصول تندروی در عقاید ورفتار است وگاه تفریط در آنها .گاه مردم را نادیده گرفته وهمه چیزرا ازسوی خداوند میدانند وطبیعی است که روحانیون این دسته خودرا نمایندگان تام الاختیار خداوند دانسته ودسته ای دیگر همه اموررا درگرو تصمیم بندگان خدا میدانند واز این طریق راه خودرا با خدا جدا میکنند . اسلام ناب آن است که خداوند ومردم را در طول هم وباهم ببیند وهرگز یکی را فدای دیگری نکند .اسلام ناب بنام خداوند آغاز میگردد وبا اراده مردم دنبال میشود .هر پایه اعتقادی بدون خدا وهر اعتقاد بخداوند بدون حضور مردم اسلام ناسره است .جمهوری اسلامی ایران که برپایه اصول بنیادین ومرام اهلبیت است زمانی میتواند مدعی اسلام ناب باشد که در کنار نظارت دقیق برقوانین اراده مردمی کاملا مورد احترام وشناخته شده باشد. هر اراده ای که مانع از حضورجدی مردم درصحنه باشد چه در انتخابات وچه در تصویب قوانین ویا آزادی بیان ورسانه مانعی برای ارائه اسلام ناب است .اسلام ناب ازدرون اراده جمع که مبتنی بر باورهای اسلامی است بیرون میاید وهرگز امری ثابت نیست .اسلام ناب به زمان ومکان ومردم مرتبط است ونمی توان آنرا درسراسر گیتی یکسان دیدچرا که بفرموده خداوند ما شمارا ازیک نر وماده اما گوناگون آفریدیم ومعیار کرامت شما تقوی است.