تاریخ انتشار:1396/06/01
تنها شیوه اعتدال کارساز است !
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

تنها شیوه اعتدال کارساز است !

سرانجام محصول انتخابات 96 مردم دولتی است که پس از طی معادلات سیاسی  در مجلس شورای اسلامی تائید و کار خودرا در هفته دولت با دیدار با رهبری رسما آغاز خواهد نمود.در مورد انتخاب وزیران وعوامل دخیل برآنان مطالب بسیار نوشته شده است اما سرانجام این دولت آماده کارزار است وملت بدان چشم دوخته است. برخی مایلند در مباحث بگونه ای مطرح کنند که این دولت نمیتواند کاری کند ومردم دلسرد شوند اما نباید غافل بود که رئیس جمهور دردولت اول خود چند موفقیت بزرگ بدست آورده است وگمان بنده براین است که او با تجربه دیرین در دوره دوم موفق تر خواهدبود .اما چند نکته را نباید غفلت نمود.

یک:این دولت ازسوی اقلیت رقیب سخت تحت فشار است شاید نتواند موفق شود ودر نهایت در انتخابات بعدی سکان را بدست گیرند.ولذا این دولت باید موفق شود تا مسیر مردمسالاری تداوم یابد واقلیت رقیب همچنان در اقلیت بماند.

دو:طرح خواسته هائی مانند رفع حصر ویا محدودیت از برخی مسوولان گذشته وزندانیان سیاسی اگرچه یکی از خواسته های مردمی است اما نباید آنچنان بزرگ شود تا انرژی دولت را بگیرد ومردم را از خواسته های اصلی که رفع مشکلات اقتصادی است باز بدارد.این موارد را رئیس جمهور شخصا در فضای آرام پی خواهند گرفت .تصور کنید که اگر سریعا این موارد حل شود چه حاصلی برای عموم مردم دارد؟ درحالیکه این مشکلات سیاسی خود گریبان قوای دیگررا گرفته است وهمین امر آنانرا وادار به حل مشکل میکند بی آنکه انرژی دولت مصرف شود.

سه:تمام ارزش کار این دولت به نتیجه کارآن است واگر موفق شود نتیجه مردمسالاری است که موجب میشود اکثریت قاطع ملت سرزنده وشاداب گردند وخشنود از انتخاب خود باشند .همانگونه که یاس ازرحمت الهی بدترین گناه است امید به موفقیت همین دولت با همه دشواری ها مهمترین سرمایه ملی وکشور است

چهار:در اطراف روسای قوا پرونده هائی علیه نزدیکان آنان در قوه قضائیه تشکیل شده است . هرگز نباید این موارد موجب دلسردی شود گاه پرونده ها در فضای سیاسی گشوده میشود وسرانجام بسته میشود وگاه هم حکایت از وقوع جرمی است که آن قوه مکلف است رسیدگی کند .بنابراین اینگونه موارد نباید خللی در کار دولت ومجلس ایجاد نماید ومردم هم چندان به آنها توجه نکنند .