تاریخ انتشار:1396/05/26
چه ظلمی بالاتر از این اتهام؟!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

چه ظلمی بالاتر از این اتهام؟!

هرگاه نقدی ازسوی رسانه ای ویا نویسنده ای دلسوز انجام میشود انگشت اتهام بسوی او نشانه میرود واعلام میشودکه این رسانه ویا نویسنده درخط لیبرالها جبهه ملی حزب توده منافقین نهضت آزادی مشارکتی ها سلطنت طلب ها ودرجمع وابسته اجانب اند.

در حالیکه مگر طرفداران این گروه ها چند نفرند ؟ بباور بنده شاید مجموعه آنها را اگر جمع بزنیم یکصد هزار نفر هم نمیشوند چرا باید هر نقادی را به این گروه ها متهم کرد ؟اگر همه نقادان وابسته این گروه ها باشند درواقع شما دربرابر یک اقلیتی کوچک ناتوان بوده وهستید ونتوانستید آنانرا مجاب کنید. اما نقاد امروزی به یک جامعه بزرگ 20 تا 30 میلیونی تعلق دارد که نظرات خود با آراء خود درانتخابات 96 و92 صریحا اعلام داشت. آن نقاد به این مجموعه بزرگ تعلق دارد نه آن گروه متفرق واندک .

انصاف هم چیز خوبی است که برخی از مخالفان مردم فاقدآنند اگر قادر نیستید پاسخ مناسب بدهید اتهام نزنید .تازه مگر آن گروه اقلیتی که ازآنها نام میبرید چه کسانی هستند ؟ همه آنان درآغاز درهمه پرسی جمهوری اسلامی شرکت داشتند ورای (آری)بدان دادند اما کم طاقتی شما ویا دستهای پنهان درمیان شما موجب شد که کم کم از شما ونظام جدا شدند برخی را منحل کردید بعضی را درانزوا قرار دادید ومواردی هم بخاطر احساس خطر از کشور گریختند. آیا مایلید که این اکثریت عظیم پاره پاره شده وبدانها بپیوندند ؟ آیا این خیانت نیست که کاری کنیم تا بخشی ازمردم پشت به کشور ونظامشان کنند؟ این رفتار امامان معصوم ما بود؟

مدام دافعه دارید واز جاذبه خبری نیست نتایج انتخابات ها نشانه رفتارهای شماست .بجای آنکه دوستان را ازخود برانید دشمنان را جذب کنید وتا زمانیکه اینگونه اتهام زنی ها وجودارد کشور پیشرفت نخواهد کرد وروزی میرسد که دیگر کسی به ندای (هل من ناصر..)پاسخی نخواهدداد.قدرت برکسی وفا نکند وروزی میرسد که دیگر پایان راه است .