مهمترین تفاوت میان کشورهای مسلمان وغربی چیست؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

مهمترین تفاوت میان کشورهای مسلمان وغربی چیست؟

شاید این سوال عجیب به نظر برسد ویا اینکه میان کشورهای مسلمان وغرب تفاوتات بسیاری است . بله اما تفاوتی عمده میان اینها وجوددارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.البته وجود آزادی در غرب ومحدودیت آن در کشورهای اسلامی تفاوت مهمی است اما به نتیجه کار توجه کنیم.

یک مسلمان در محیط غرب کاملا آزاد است او میتواند همه امور دینی خودرا بدون نگرانی انجام دهد اعم از عبادات وبقیه امور اما در کشورهای اسلامی کلیه اقلیتها وحتی مسلمانان از آزادی کامل برخوردار نیستند و برخی امور برآنان تحمیل میگردد. در حالیکه مسلمانان بعنوان یک اقلیت در غرب از آزادی در امور دینی خود برخوردارند . بهمین دلیل پاره ای از مسلمانان زندگی درغرب را برزندگی درکشور خود ترجیح میدهند.در غرب حتی انتخاب اندیشه وتغییر آن آزاد است اما در کشورهای مسلمان این امرممکن است به بهای ازدست دادن جان خود باشد ومثلا بعنوان مرتد یا خروج از دین قلمداد گردد.. در غرب هیچکس از مسلمانی خود پشیمان نمیشود چرا که خود مسوول آنست اما در کشورهای اسلامی ممکن است با رفتارهای تحمیلی که وجودارد مردم از دین خود زده شوند. آیا این امر ازمهمترین تفاوتات در این دو سرزمین خدا نیست؟ در سرزمینی بنام خدا دین را تحمیل کنند ودر سرزمینی غیر دینی اورا در انتخاب راه آزاد گذارند.؟نتیجه آنستکه  بخاطر فقدان تحمیل وزور هر انتخابی که افراد انجام میدهند مسوول خودشانند نه دولت ونه دیگران اما در جوامع اسلامی غیر از این است.

خلاصه اینکه در غرب تو همانی که میخواهی باشی ولی در کشور اسلامی همانی که دیگران یا جامعه میخواهد.