تاریخ انتشار:1396/05/05
دعوای زرگری کره شمالی وآمریکا
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

سالهاست که رجز خانی های رهبر کره شمالی وتهدیدات دولتمردان آمریکا علیه آن کشورراشاهدیم. هرچه آمریکا تهدید میکند کره شمالی بر جنگ افزار خود می افزاید. اخیرا تهدید جدی رهبر کره شمالی را درخبرها دیدیم که صریحا آمریکارا تهدید نمود که آن کشوررا با سلاح اتمی نابود میکند . پرسشی در ذهن بنده میاید که چرا این دوکشور نمیتوانند مشکل خودرا حل کنند؟

خیلی ساده اگر آمریکا اعلام کند کاری به کره ندارد هرچه میخواهد سلاح بسازد آیا کره شمالی سلاح سازی را دنبال میکند؟ واگر کره شمالی اعلام کند که دیگر تسلیحات خودرا متوقف میکند آیا آمریکا نیازی به تهدید کره دارد؟ پس چرا هیچیک ازرهبران دوکشور کنار نمیایند ؟ نمیدانم شما خوانند این مطلب چه پاسخی درذهن خوددارید ولی بنده معتقدم که یک پیمان نانوشته میان رهبران این دوکشور وجوددارد که منافع آن دوکشوررا تامین میکند . اول ببینیم که منافع آن دوکشور چیست؟

در کشور کره شمالی بدون انتخابات مردی بصورت توارث حاکم آن سرزمین است ومیخواهد این حکومت را برای خویش وخاندان خود بهر قیمتی نگاه دارد ودر عصر فعلی تنها راه ناآگاهی مردم وترس از مرگ است وبهترین شیوه ترساندن مردم کشورخود ازیک دشمن خارجی و هزینه کردن خزانه مردم درمسیر ساخت سلاح است. برای آمریکا در هر منطقه درجهان منافعی وجوددارد ودر منطقه شبه جزیره کره ودریای چین وژاپن بایددولتهای منطقه را مطیع خودکند تا منطقه رابچاپد .آیا راهی جز ترساندن آنها از کره اتمی وجوددارد؟ اینک میتوان دریافت که منافع رهبران کره شمالی وآمریکای سلطه گر در یک راستاست چاپیدن ملتهای منطقه وحکومت کردن برآنها .آیا این قانون نانوشته بگونه های دیگری درمناطق دیگر وجودندارد؟