تاریخ انتشار:1396/05/03
مرکزهستی کجاست؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا
مرکزهستی کجاست؟
اگر با بیگ بنگ جهان در اطراف با سرعت یکسان گسترش یافته ومی یابد پس مرکز هستی همان نقطه مه بانگ است. اما چون گیتی محدود به مه بانگ شناخته شده نیست وبی نهایت مه بانگ روی داده وخواهدداد پس مرکز هستی نیز در همه نقاط انفجارات در سراسر گیتی پراکنده است و فاصله هر نقطه تا انتهای هستی که بی نهایت است با یکدیگر مساوی است پس همه نقاط گیتی مرکز هستی تلقی میگردد . البته این از زاویه هندسی کاملا قابل درک است . اما حقیقت اینکه خداوند در همه جای هستی حضور دارد وجائی نیست که خالی از او باشد پس دردرون هر موجودی وهر سلولی وهر اتمی میتوان مرکز هستی را یافت .چه خداوند دردرون همه موجودات هست پس هر موجودی میتواند مرکز هستی باشد وهر موجودی باندازه ظرفیت خود میتواند خداوندرا درک کند وبا هستی درارتباط باشد .البته در جهان مادی فاصله ها مارا ازیکدیگر دور ونزدیک قرار میدهد اما با خروج از حجاب مادی همه فاصله ها کنار میرود وهمه همه را در کنار خود می یابند چون خداوند در همه موجودات هست پس همه موجودات همدیگررا درکنار هم می یابند سرعت وفاصله وحرکت مفهوم خودرا ازدست میدهد تنها ظرفیت درک حقیقت میتواند در معنی فاصله ایجاد کند .