وضعیت گیتی پیش از بیگ بنگ یا انفجار بزرگ؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

وضعیت گیتی پیش از بیگ بنگ یا انفجار بزرگ؟

دانشمندان براین باورند که اگر ما به عقب برگردیم در 8/13 میلیارد سال پیش به نقطه صفر میرسیم که درآن لحظه رویداد انفجار بزرگ (مه بانگ) روی داده است وگیتی ما بوجود آمده است وبا انبساط گسترش پیدا کرده است . حال سوال اینستکه پیش از آن تاریخ جهان چگونه بوده است؟ آیا سکوت مطلق وجودداشت ؟ چه مدت؟ قاعدتا انسان نمیتواند پاسخ علمی به این سوالات بدهد اما آنچه از کتب وحی بر می آید اینستکه خداوند همیشه در آفرینش بوده وسکوت درآن راه ندارد او فعال ما یشاء بوده وهست .بنابراین این مه بانگ نه اولین انفجار بوده ونه آخرین بلکه انفجارات متعدد ایجاد شده وبخشی از جهان را ساخته است وما در مه بانگ خود قرار داریم . کمااینکه سیاراتی بوده ودیگر نیستند ویا سیاراتی نبوده وبعدا پیدا میشوند. بنابراین ازازل خداوند دست در آفرینش گیتی با انفجارات بزرگ بوده وهست وخواهد بود وبشر نه میتواند ونه ضرورتی دارد که بهمه آنها احاطه پیدا کند آنچه برای انسان مهم است شناخت جهانی است که درآن زیست میکند ومقصد بعدی کجاست؟