توجه به تجارب گذشتگان یعنی احترام بدانش بشری
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

وقتی انقلابی روی میدهد بجای عقلانیت احساسات حاکم میشود وبسیاری از دست آورهای جامعه از میان میرود . علت این امر در یکسونگری است که گمان براین است که اگر رژیمی نادرست بود همه تجارب موجود درآن جامعه نادرست است . برای مثال اخیرا پس از 4 دهه تلاش در مورد برخورد با مواد مخدر ومعتادان تصمیم براین است که هم دایره اعدام ها کاسته شود وهم اینکه به معتاد بعنوان مجرم نگاه نشود وبرای رفع مشکل آنان مواد مورد نظر دراختیارشان قرار گیرد تاشاید دیگر واسطه های فروش ازمیان بروند. اینها ازجمله مواردی بود که دررژیم گذشته مورد توجه قرار گرفته بود وعمل میشد اما بیکباره برچیده شد. تلقی مسوولان اول انقلاب از وجود فروشگاه های مشروب ویا جایگاه های رفع نیاز جنسی این بود که اینها توسط اجانب بر ما تحمیل شده بود ولذا بسرعت بساط آنها جمع شد اما اینک مدتی است در صدد رفع مشکلات مشابه برآمده اند . برچیدن برخی از هنرها وورزشها وبرخورد با برخی آزادیهای اجتماعی نیز از این مقوله اند .زمانی رژیم پهلوی تلاش نمود تا رفع حجاب را اجباری کند ولی موفق نشد وبه آزادی مردم تن داد .چرا باید تجارب گذشتگان را مورد بی حرمتی قرار دهیم . تجارب جوامع دیگر نیز میتواند راهگشای مشکلات ما باشد .ما همه از یک پدر ومادریم ومشکلات بشری ریشه واحدی دارد.

اگر درامر ازدواج دچار مشکل هستیم جوامع دیگر هم با این مشکلات برخورد داشته اند برویم وراه حل های آنهارا ببینیم .همه چیزرا در درون نوشته های کتاب پیدا نمیکنیم .بخش عمده ای از حل مشکلات در تیررس ما قرار دارد تنها باید دریچه نگاه خودرا وسعت دهیم . بفرموده حقتعالی زمین خدا گسترده است اگر در اینجا مشکلی هست درجای دیگر راه حل آن موجود