پیوند عصرکاریزماتیسم به دوران عقلانیت
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

پیوند عصرکاریزماتیسم به دوران عقلانیت

در تاریخ کشورها همیشه دورانی وجوددارد که رهبرانی با برجستگی شخصیتی مدیریت کشورهارا برعهده میگیرند و مردم با حمایت از آنان حرکت جامعه را سرعت می بخشند. این دوران طلائی در هر جامعه انسانی است اما چون دوران کاریزماتیسم کوتاه ومنحصر به عمر شخصیت کاریزمات است لذا رهبران آگاه تلاش میکنند تا عصر خودرا به دوران عقلانیت پیوند زنند چرا که درفقدان آنان جامعه دچار بحران میگردد وکسی نیست که بتواند آن نقش را ایفا کند . در یک قرن گذشته چهره هائی همانند گاندی سوکارنو عبد الناصر امام راحل لنین مائو هوشی مین هیتلر قذافی ماندلا وده ها تن دیگر در سرزمین های خود پدیدارشدند وتوانستند مردم کشورخودرا در برابر دشمنان خارجی بسیج کنند وکشور خودرا به استقلال برسانند اما برخی ازآنان موفق شدند در زمان حیات خود با عبور از دوره کاریزماتیسم وارد عصر عقلانیت گردیده وپس از درگذشت خود رهبرانی خردمند برسریر خدمت قرار گیرند که شاهدیم که مردم آن جوامع در فضائی آرام مسیر پیشرفت را طی میکنندمانند آفریقای جنوبی و چین وبرعکس آنانکه قدر نشناختند پس از مرگ کشور بدام بحران وتلاشی افتادمانند مصر لیبی وونزوئلا.

 آری دوران کاریزما زود گذر است وباید به عصر عقلانیت پیوند خورد والا ممکن است نه ازتاک چیزی ماند ونه از تاک نشان