تاریخ انتشار:0000/00/00
دولت منتخب مردم یا شرکت سهامی!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

دولت منتخب مردم یا شرکت سهامی!

بهرحال در انتخابات آقای روحانی با کسب آراء معتنا بهی بریاست جمهوری انتخاب شدند . طبق قانون ایشان حق دارند اعضای دولت خودرا برگزینند این حق قانونی ایشان است تا بتوانند با کسب اعتبار از مجلس برنامه های خودرا دنبال کنند. ظاهرا در رسانه ها صحبت از سهم خواهی گروه ها از ایشان است که بتوانند دردولت سهیم شوند . مگر دولت شرکت سهامی است که هر گروه سیاسی یا مذهبی ویا اشخاص ذی نفوذ در آن سهیم باشند . مردم به ایشان رای دادند تا خود دولت خویش را برگزیند . اما ظاهرا گوش شنوائی درکار نیست . جالبتر از این امر برخی نهادها نیز مدعی نظر دهی درمورد وزیران پیشنهادی اند ازجمله نهادرهبری وقوه قضائیه وحوزه هادر حالیکه اگردیگران طالب سهمی هستند مدعی اند که مردم را تشویق برای دادن رای به ایشان نموده اند اما اینان که بطرفیت از رقیب شهره اند دیگر چرا طالب سهیم شدن در دولتند؟ دولتی که اینگونه ایجاد میشود سرانجامی ندارد و مسوولیت نهائی لوث میشود اگرچه در هرحال همه عقب ماندگی ها بردولت بار میشود ودراین جهت سهم خواهان خود در قالب مخالف دولت ظاهر میشوند واین تناقض در مسوولیت کلی دولت باید درهر صورت حل شود والا راه بجائی نمیبریم