سکولاریزه شدن کشور یا اسلام افراطی؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

سکولاریزه شدن کشور یا اسلام افراطی؟

اخیرا امام جمعه محترم تهران ابراز داشته اند که جامعه در مسیر سکولاریزه شدن است وبرخی سیاستمداران بدنبال این هدفند.

ببینیم که چه میزان این ادعا درست است؟ کشور دارای قانون اساسی است و همه مقررات ومصوبات مجلس تحت نظارت شورای نگهبان است در این صورت چگونه کشور مسیر سکولاریزه را طی میکند؟ مگر ممکن است قانونی برخلاف اسلام تصویب شود ؟

از طرف دیگر همه مسوولان انتخابی از کانال شورای نگهبان می گذرند (نمایندگان مجلس ورئیس جمهور وخبرگان رهبری ) با این حال چگونه مسوولی میتواند به تصدی برسد ومسیر سکولاریزاسیون را طی کند ؟بنابراین این ادعا از ریشه نادرست است چون همه مقررات وهمه مسوولان درجه یک ودو تحت مراقبت شورای نگهبانند. اما ممکن است نگرانی آن امام جمعه محترم دوری مردم از دین باشد که محتملا میتواند درست هم باشد .خوب این چه ارتباطی با مقررات ومسوولان مردمی دارد؟ اگر اشکالی هست در کسانی است که رهبری اخلاقی مردم را برعهده دارند(روحانیت). البته باید نگران باشند چون توفیق چندانی بدست نیامده است. اما اشکال کار در کجاست؟ بنظر بنده در مورد دستگاه های انتخابی چندین سیستم نظارتی وجود دارد مانند بازرسی کل کشور دیوان محاسبات وقوه قضائیه .اما در بخش دیگر نظام مردم آگاهی ندارند که چه مکانیسمی برای قصورات وتقصیرات وجوددارد؟ واساسا آیا مثلا امام جمعه یک محل ویا مقام منصوب دیگری در نظام پاسخگو هست یا نه؟ شاید اشکال اصلی در سکولاریزه شدن نباشد بلکه اسلام افراطی در کمین است تا عمدا مردم از دین دوری گزینند ویا ناآگاهانه مردم بری شوند.