این حداقل دموکراسی را پاس بداریم!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

جمهوری اسلامی ازدو پایه جمهوریت واسلامیت تشکیل شده است .اساس جمهوریت براراده مردم واساس اسلامیت بر حضور فقیهان در نظام ما متکی است.جدال میان نمایندگان مردم وروحانیت در اقتدار بخش مربوط به خود در طول 4 دهه عمر این کشور ادامه داشته است وچون رهبری نظام برعهده یک فقیه عالی مقام است بیشترین موفقیت در بخش اسلامیت نظام بوده است وجمهوریت نظام در تنگناقرار میگیرد. در جمهوریت نظام حضور مردم در صحنه های انتخابات در دوبخش رئیس جمهور ونمایندگان مردم در دو مجلس است ودر اسلامیت نظام فقهای شورای نگهبان وقوه قضائیه ورهبری بیشترین حضوررا دارند . در طول این 4 دهه فقهای شورای نگهبان با تفاسیری از اصول قانون اساسی صلاحیت رئیس جمهور ونمایندگان مجلس را محدود نموده اند ودر شیوه انتخابات با اعمال نظارت استصوابی عملا مردم را در یک انتخاب محدود قرار میدهند . در بخش قضائی با اعمال رسیدگی های گوناگون مانند دادرسی انقلابی یا عمومی یا نظامی ویا روحانی عملا مشکلاتی را برای متهمان گوناگون فراهم میسازد . ودرهرحال آنچه می ماند یک دموکراسی محدود ومردمسالاری مدیریت شده برای بخش جمهوریت نظام است . با همه این اوصاف باز مردم با علاقه بهمین حداقل مردمسالاری دل می بندند تا شاید مشکلات جامعه برطرف شود . اگر بدین حداقل دموکراسی نیز پای بند نباشیم آیا اسلامیت نظام زیر سوال نمیرود؟ بیائیم این حداقل دموکراسی را پاس بداریم ودر آینده فضای بیشتری را برای مردم فراهم کنیم که اگر مردمی درمیان نباشند دیگر اسلامیتی درکار نخواهد بود.