تاریخ انتشار:1396/04/10
فصل الخطاب قانون است؟!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

پس از انتخابات وگزینش رئیس جمهور با بالاترین آراء برخوردهائی ازسوی طرفین رقیب در جامعه روی داده است که موجب ناراحتی مردم شده است. آنچه ملاک تشخیص درستی است آن قانون است که بقول رهبری نظام فصل الخطاب است. اما چگونه؟

جامعه ایرانی از نظر امور فردی هریک تابع مرجع دینی خودند ومیان مراجع دینی وازجمله مرجعیت رهبری هیچ تفاوتی وجودندارد وهیچ مرجعی برمرجع دیگر رجحان ندارد. در امر اجتماع قانون حاکم است وازجمله قوانین احکام حکومتی رهبری است که در حکم قانون است و همه مردم ایران وازجمله همه مراجع دینی تابع آنند . با روشن بودن این دوامر چرا در امور سیاسی ودینی اختلاف میان مردم جریان دارد؟ علت اصلی این امر بنظر حقیر اینستکه رهبری معظم گاه در برخی مسایل نظراتی دارند که مقبول دیگر علما نیست واینگونه نظرات نیز الزام آور نمیباشد . اما برخی از طرفداران رهبری گمان میکنند که همه نظرات رهبری حکم حکومتی والزام آور است درحالیکه چنین نیست واختلاف نظر دراین امر امری طبیعی است تا زمانیکه تبدیل به قانون شود . در این صورت برخی جریانات کاسه ازآش داغتر گمان میکنند که همگان باید مشابه آنان بیاندیشند واین امر خلاف کلام الهی وسیره معصوم است . لذا بهتر است کمی تعقل کنند که رهبری متعلق به همه مردم است و اختلاف نظر امری طبیعی است ونمیتوان از مردم خواست که باب تعقل را تعطیل کنند و با این اقدام خود مردم را از رهبری دور میکنند واین امر بزیان جامعه اسلامی است.