تاریخ انتشار:1396/04/07
سرزمین من  بازیچه دست اهریمن!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اززمان ورود غربیا ن به کشورم در اوائل حکومت قاجار این سرزمین بازیچه دست ابرقدرت ها وقدرت های غربی وشرقی بوده است .زمانی میان روسیه تزاری وبریتانیای استعمارگر دورانی میان شوروی وآمریکا واینک روسیه  پوتین وآمریکای ترامپ.

وقتی شوروی سابق برای حمایت از رژیم دست نشانده خود درافغانستان ارتش خودرا واردآن کشور نمود آمریکا برای مقابله با آن متوسل به مجاهدین اسلامی درافغانستان شد وسرانجام شوروی با ازدست دادن ده ها هزار نیرو با خفت از افغانستان اخراج شد .اینک نوبت شوروی بود که انتقام خودرا از ابرقدرت آمریکا بگیرد. سازمان گا گ ب میدانست که بهترین ابزار استفاده از نیروهای دینی ومذهبی است ولذا درمسیر انقلاب اسلامی خودرا قرار داد وهمراه آن گام برداشت واگر چه شوروی خود ذوب شد ولی روسیه نوین پا گرفت وهدف ضربه زدن به دشمن خودرا از همسوئی با ایران اسلامی پی گرفت .ابتدا آنان پشت صدام را خالی کردند ودر جنگ 7 ساله علیه ایران آمریکارا بدان سو سوق دادند واز طرف دیگر بهمراهی ایران وحمایت از مجاهدان افغانی آمریکارا در افغانستان نیز پاگیر کردند.آمریکا در عراق شکست خورد وایران جای پا پیدا کرد وسپس بسوی سوریه که منافع روسیه درآن بود راهی شد . درایران در همان آغاز انقلاب با اشغال سفارت آمریکا توسط جوانانی همسو با منافع خود کلیه اطلاعات آمریکا در منطقه را تخلیه کردند وهمچنان ایران اسلامی با شعار مرگ برآمریکا منافع همسایه شمالی نیز محفوظ ماند . ایالات متحده برای مقابله بسوی شیوخ منطقه رفت وزمینه مقابله با منافع روسیه را ایجاد نمود . ایران اسلامی هم اینک درهرحرکتی که با دشمن خودگام برمیدارد بنوعی همسوئی با همسایه شمالی دارد وشاید همسایه شمالی دستش دردست دشمن غربی ما باشد وباز ملت ایران کلاهش برباد رود.

پوتین وترامپ تاجر که دوستان سابقند برای سرزمین من چه نقشه ای کشیده اند؟ آنان در بایگانی تاریخ سابقه خوبی را درمورد سرزمین من ندارند آیا میتوانیم به یکی علیه دیگری اعتماد کنیم؟ آیا بهتر نیست بجای دوستی با دشمنان دیرین با همسایگان مسلمان خود مذاکره کنیم .اساسا دشمنی با یک ابرقدرت مارا در دایره ابرقدرت دیگر قرار نمیدهد؟ تا کی بازیچه دیگران باشیم وبجای آنان برای منافع آنان بجنگیم؟