اصل اشکال رویداد روز قدس وعید فطرکجاست؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

در یک اجتماع مردمی سخنرانی در هجو رئیس جمهور هجویات خودرا میسراید و در جامعه بازتاب بسیاری پیدا میکند .هرکس از دید خود این اقدام را ناپسند ومحکوم میکند و برخی هم از آن دفاع می نمایند . اگر درجامعه آزاد کسی نقدی کند ایرادی دارد؟ آن هم در دولت اعتدال؟ مگر تا کنون از این دولت نقد نشده است؟ چرا برآشفته میشویم؟ نقد یک جوان اینقدر مهم است؟ که ستون هارا بلرزاند ؟ شاید اشکال اصلی درنقد نباشد که امری طبیعی است آن هم علیه رئیس جمهوری که برخلاف تلاش همه جانبه روحانیت سنتی ازطرف ملت انتخاب شد. اشکال دراینست که این نقد درکجا صورت پذیرفته است؟ در یک اجتماع سیاسی؟ دریک اجتماع حزبی؟ خیر دریک اجتماع ملی ودینی وهمگانی . در این اجتماع ومشابه آن مانند روز قدس چرا باید چنین امری روی دهد؟ مردم چنین اجتماعی را متعلق برهبری میدانند .مگر رهبری نظام بر شرکت گسترده ملت درروز قدس تاکید نکردند؟ مگر درروز عید فطر نماز توسط رهبری نظام خوانده نشد ؟ پس این ایام وامکنه متعلق به رهبری نظام ما بود ود ر چنین فضا وزمانی فردی منصوب نقد وهجو خودرا بیان میکند .آیا مردم نباید از اینکه تشکیلاتی وابسته به نهاد رهبری علیه رئیس جمهور در یک اجتماع مذهبی وجهانی نقد ویا هجوی کند برآشوبند ؟ همه ایران وهمه زمانها برای نقد آزاد است وپاسخ آن داده میشود اما نقد وهجو در چنین فضاهائی برخلاف وحدت ملی نیست؟ ودر جهان آثار منفی ندارد؟