تاریخ انتشار:1396/04/05
یاران نا آگاه ویاگمراه نظام؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

در روز عید فطر درمراسم پیش از نماز یکی ازیاران جوان این انقلاب نظام ورهبری اشعاری در هجو رئیس جمهور منتخب ملت ورویداد برجام سرائید وظاهرا مورد تشویق برخی از همراهان ایشان شد . بگذریم که این امر مورد نکوهش طرفداران نظام قرار گرفت .بنده عرض میکنم که متاسفانه برخی در مسیر گمراهی قرار دارند وهر آنچه رهبری در سخنرانی ها مطرح میکنند آنهارا در مسیر نادرست افکار خود میبرند . رهبری نظام در خطبه های نماز فرمودند که مراد از (آتش به اختیار) خروج از قانونمداری نیست وناسزا وفحش نمیتواند مصداق آن باشد .در حالیکه برخی از همین انقلابی ها در روز قدس خلاف این نظر عمل کردند .رهبری معظم در دیدار با شاعران تاکید کردند که شعرا در هجو دشمنان اسلام شعربسرایند ودیدیم که درروز عید فطر این جوانان انقلابی هجویات خودرا متوجه رئیس جمهورویاران رهبری نمودند شاید ازنظراین جوانان اینان دشمنان نظامند.

این برادران یا آگاه نیستند ونباید هر سخنی را برای آنان آشکار گفت ویا آنکه بدنبال سندی از رهبری هستند تا علیه رقیبان خود بکار برند . در هرحال با هر کس باید باندازه ظرفیت خودبایدسخن گفت ودشمنان نیز درصدد بهره جوئی از کلام بزرگانند.