تاریخ انتشار:1396/04/05
دانش مدیریت شاه دانش بشری؟!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

بموجب قانون اساسی چند سمت دارای شرط فقاهت است

(رهبری-رئیس قوه قضائیه-فقهای شورای نگهبان-نمایندگان خبرگان رهبری-وزیراطلاعات وباین موارد مراجع دینی را نیز باید افزود).

در موارد یادشده تنها در مورد رهبری شرط مدیریت نیز وجوددارد.

اما در مورد سایر سمتها مانند رئیس جمهور ووزیران تنها سمت مهم داشتن دانش مدیریت است ودرمورد نمایندگان مجلس وشوراها مساله مدیریت وفقاهت مطرح نیست.نتیجه ای که ازاین مختصر بدست میاید اینستکه برای برخی سمتها مانند رهبری هم مدیریت وهم فقاهت لازم است ودرمورد مسوولان قوه مجریه ودولت مدیریت شرط لازم است ودر مورد بقیه سمتها مهم داشتن تخصص است چه درفقه ویا سایر علوم.

از این بررسی کوتاه بخوبی مشاهده میگردد که دانش مدیریت مهم ترین دانش برای گردش کار یک حکومت است واین تخصص عمومیت دارد ودر همه مسوولیتها کاربرد دارد .اما تخصص ها هریک دارای حوزه خاصی هستندو در نتیجه مدیریت شاه دانش بشری است که موفقیتهای کشورها وسازمانهای گوناگون درسایه این دانش بشری بدست میاید. مثالی بزنم اگر در وزارت کشاورزی یک وزیر مدیر قرار گیرد او قطعا در معاونت ها از تخصص های گوناگون ازجمله کشاورزی وفقه بهره میبرد .او تخصص کشاورزی ندارد اما میداند که چگونه کاررا مدیریت کند. حال اگر درقوه قضائیه یا مجریه ویا رهبری مدیریت نباشد نتیجه کاررا میتوان پیش بینی نمود.

پیشنهادی برای مدیریت نظام :در کشور ما دانش مدیریت باید قوی وبالنده باشد واز استادان بنام خارجی دردانشگاه ها بهره بریم مدیرانی را برای دستگاه اجرائی پرورش دهیم تا وزارت وریاست جمهوری را بعهده بگیرند. آنگاه مسوولان بالای قوه مجریه پس ازطی دودوره آماده پذیرش سمت رهبری میشوند. اگر سمت رهبری را محدود به یک دوره 10 ساله کنیم پس از طی این دوره وکنار رفتن آماده پذیرش مرجعیت درکشور میشوند .بدینگونه ما میتوانیم رهبران ومراجع دینی با مدیریت قوی بوجود آوریم که در کنار فقاهت با دنیای سیاست ومدیریت جامعه آشنائی کافی دارند.بدون شک هر مدیر برای رفع نیازهای دستگاه خود از تخصص ها ازجمله فقاهت بهره خواهد برد