ترسوها خودرا پشت جانبازان مخفی میکنند
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

در رویداد زشت گروهی علیه رئیس جمهور منتخب مردم در روز قدس بارها تصاویری نشان داده میشود که رهبری آن گروه معترض یک جانبازی است که روی ویلچر نشسته و شعار میدهد.آیا انسان خردمند باور میکند که چنین فردی رهبر گروه معترض باشد؟ بنظر بنده رهبران این گروه پشت پرده قائم شده اند وشجاعت رودروئی ندارند .آنان جانبازان عزیز وفرزندان شهدای مارا بازیچه دست خود قرار میدهند .چرا که مردم ما دربرخورد با یک جانباز اگر هم اهانت کند اورا با محبت برخورد میکنند وحق را باو میدهند .در کجا ی جهان با چنین افرادی برخورد تند میشود؟ حتی شکایت از اینان مفهومی ندارد و کدام قاضی است که با دیدن یک جانباز ویلچری ویا فرزند شهید دربرابر اوباحترام نایستد . چه ستمگرند آنانکه آگاهانه جوانان عزیز مارا بازیچه دست خود قرار داده وموجب تحریک آنان میشوند . بنظر بنده قضات محترم دادگستری با این عزیزان با رافت برخورد نموده وآنانرا هدایت کنند وبروند سراغ سردمداران این حرکات وریشه ای برخورد نمایند.اگر درگذشته با موارد مشابه ریشه ای برخورد میشد دیگر شاهد تکرار اینگونه رویدادهای اسف انگیز نبودیم