تاریخ انتشار:1396/04/02
اسرائیل کی ازمیان میرود؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اسرائیل کی ازمیان میرود؟

اخیرا در باره نابودی اسرائیل مقالاتی وکتابهائی منتشر شده است و بین حداقل 5 تا 25 سال پیش بینی کرده اند ودر روز قدس برخی بیلبوردها آنرا نمایش میدادند. اینکه این محاسبات تا چه حدی درست باشد بنده فرض را بر صحت این پیشگوئی ها میگذارم ومطلب خودم را می نویسم .

هر پروژه ای زمان بندی دارد زمانیکه استعمارگران برنامه خودرا می نوشتند برای پایان آن نیز زمان قرار دادند . در پروژه ایجاداسرائیل نیز برندگان جنگ جهانی برای غارت منابع خاورمیانه یک برنامه ای را تنظیم نمودند که درزمان پایان منافعشان با انتقال ماموران خود از اسرائیل به آمریکا واروپا سرزمینی سوخته همراه با یهودیانی سرگردان تحویل ملتهای منطقه بدهند.

آنان میتوانند زمینه پایانی برنامه خودرا ازطریق رسانه ها درمیان مردم جا بیاندازندو خود مسیر سقوط را با کارگردانی خود پیش برند.امروز شاهد سقوط داعش در سرزمین سوریه هستیم وخبرها حاکی است که رهبران داعش با هواپیما به جای دیگر ازجمله افغانستان منتقل میشوند.اما آنچه برای ملت سوریه ماند سرزمینی سوخته است .قبلا در لیبی وعراق ویمن واینک سوریه و در مورد اسرائیل و فلسطین نیز چنین خواهد بود.

پرسش مهم اینستکه آیا ما ناآگاهانه خود درمسیر اقدامات قدرت های جهانی نیستیم؟ وآنانرا یاری نمی کنیم؟ ممکن است بهنگام فرار سردمداران صهیونیست کلیه سلاح های مخوف نیزخارج گردد ویا آنها را برسر مردم منطقه خالی وبگریزند؟

آیا بجای نگاه به روز نابودی اسرائیل بهتر نیست به ساختار کشورمان بیاندیشیم ؟ کشوری آباد ونمونه در منطقه ویا سرزمینی سوخته را تحویل بگیریم؟