حقوق شهروندی از اولویتهای مردمی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

حق آزادی از مهمترین حقوق شهروندی است و رئیس جمهور که مسوول اجرای قانون اساسی است باید در احقاق واجرای این حق شهروندی بکوشد . دیروز در روز قدس گروه هائی از این فضای آزاد سوء استفاده نموده وشعارهائی علیه بخشی از نظام دادند .ضمن اینکه برخی ازشعارها با روز وحدت مردم درامر فلسطین مباینت داشت معذالک درجامعه آزاد اینگونه موارد طبیعی است ونباید کاری کنیم که دراصل آزادی بیان خللی وارد شود. متاسفانه در روز قدس شعارهائی ساختارشکنانه داده شد که مشابه آن در سال1388 روی داد. دادستانی وظیفه دارد رهبران اینگونه گروه هارا بازداشت وطبق قانون باآنان برخورد کند ومسوولان برگزاری اجتماعات نیز باید خود وارد میدان شده وشکایت کنند تا دیگر تکرار نشود.اما درهرحال اصل آزادی باید پابرجا بماند واگر درگذشته اجازه داده میشد تا همه از فضای آزاد برخوردار شوند شایددیگراینگونه شعارها طرفداری نمیداشت .

در هرحال باید برای همه گروه ها فضائی را درنظر بگیرند تا درآنجا هرچه میخواهند بگویند .تا دیگر دریک اجتماع جهانی وملی عقده گشائی نشود