فتنه بد فتنه خوب؟ یا فتنه سخت وفتنه نرم!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اصطلاح فتنه مربوط به رویداد سال 1388 است که در انتخابات ریاست جمهوری گروه رقیب شکست خورده به خیابان آمد وفریاد (رای من کو؟)سرداد وگروهی درمیان آنان شعارهائی علیه نظام دادند که این امر موسوم به فتنه شدو هم اینک رهبران آن وقایع در حصرند.

در سال جاری درانتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور با همان میزان رای درسال 88 انتخاب شد. اما رقیب شکست خورده که با پشتیبانی قوی وارد میدان شده بود شکست خودرا باور نمیکرد وچون نمیتوانست مشابه سال88 وارد خیابانها شده وشعار (رای من کو؟) بدهد . شیوه دیگری را برای مقابله برگزید .آنها نه تنها پیروزی رئیس جمهوررا تبریک نگفتند . بلکه در عمل به شیوه انتخابات سخت اعتراض نمودند با طرح مطالبی گوناگون وبعد دیدند که نتیجه ای دربرنداشت اقدام به شکایات عدیده علیه مسوولان دست اندرکار درانتخابات زدند که هم اینک قوه قضائیه بسرعت موارد را رسیدگی ومسوولان مربوطه را به مراجع قضائی احضار میکند.ازطرف دیگر تمام هوش وحواسشان به سخنان رئیس جمهور ووزیران است تا برآن انگی بزنند و مراجع وحوزه ها را علیه آنان برآشوبانند.در چنین فضائی داعش نیز وارد میدان شد وبدنبال آن بسیاری از شهرها در گیر مسایل امنیتی شد و فضای جامعه تاحدودی حالت امنیتی گرفت . ازجانب دیگر عوامل تحریک کننده مردم را علیه شعب بانکها وموسسات اعتباری بسیج نمودند وهرچند گاه مردمی در نقاطی ازکشور به مراکز برخی از موسسات اقتصادی یورش میبرند. آیا این عملیات که بدنبال شکست رقیب روی میدهد خود نوعی فتنه نیست؟ مگر فتنه بد وخوب دارد؟ شاید آن فته اول از نوع سخت واین یکی ازنوع نرم است!

البته نکته ای باریکتر از مو در این حوادث وجوددارد وآن اینستکه در این فضای امنیتی باز مردم احساس آزادی میکنند ومیتوانند اعتراض خودرا بهر حال بنمایند واین خود از اثرات انتخاب احسن ازسوی ملت ایران است چرا که دولت اعتدال یکی ازاهداف مهمش پیگیری حقوق شهروندی است.