مباحثات را خاتمه دهید تکلیف مردم مشخص است؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

کشتی سیاست ایران بدل به طنابی شده که برخی یک طرف آنرا گرفته وبقیه طرف دیگر طناب را ومدام آنرا بسوی خود می کشند . اخیرا مباحث گوناگونی پس از انتخابات ازسوی بزرگان مطرح گردیده که تنها اثرآن ازبین رفتن انرژی های مردم است .ازجمله این اختلافات بحث درباره مشروعیت ومقبولیت حاکم اسلامی است . اگر در گذشته اختلاف میان تعهد وتخصص حل شده بود این هم میتواند حل شود .درست مانند اینکه اول مرغ بود یا تخم مرغ وبلاتکلیفی کسانیکه باید جواب دهند. سخنانی ازسوی رئیس جمهور در باره ارزش رای مردم مطرح شد وبرخی از بزرگان موضع گرفتند که این امر نمیتواند مشروعیت به حاکم اسلامی بدهد . بنده عرض میکنم که اولا اینگونه اختلافات باید در محیط دانشگاه وحوزه بررسی شود نه درمیان مردم عادی ثانیا الان قانون اساسی کشور پاسخ اینگونه سوالات را داده است . اگر در انتخابات دو چهره روحانی از حوزه یکی برگزیده شده است این بمعنای گزینش شیوه اندیشه آن منتخب است ودیگری مقبول نیافتاده است .مهم نیست که اندیشه کدامیک به حقیقت نزدیکتر است .دو اندیشه در باره شیوه حکومت در حوزه ها رائج است وهریک طرفدارانی دارد برخی از رهبران روحانی یک طرف را برگزیده اند وبرخی دیگر طرف دیگررا .اینک ملت ما با اکثریت قاطع یکی از آن دودیدگاه را انتخاب نموده است . با این اقدام دیگر جای بحثی نمیماند .اینگونه مباحث اولا باید در جوزه ها مطرح شود وثانیا تا پیش از انتخابات تا مردم تصمیم بگیرند .پس از تصمیم ملت دیگر مباحثات خاتمه می یاید و تکلیف مردم مشخص میگردد