تاریخ انتشار:1396/03/29
اسلام منهای روحانیت چیست؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

این اصطلاح در خود تضادی دارد وآن اینستکه دین خدا بدون مروج وجوددارد در حالیکه تا مروجی نباشد دینی وجودندارد . دین وحی الهی است برای بندگان خود واین وحی بوسیله پیامبران وسپس امامان بمیان مردم آورده میشود . در زمان غیبت امام این نقش برعهده علمای دین وفقها قرار دارد.بنابراین اسلام منهای روحانیت اصطلاحی کاملا غلط و نادرست است . اما گاه از این اصطلاح نادرست برداشتهای نادرست تر میشود . مثلا اینکه چون اسلام همراه روحانیت است پس اگر حکومتی اسلامی تشکیل شود حتما باید درراس آن یک فقیه باشد که همان نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی است . درحالیکه هیچ الزامی در وجود فقیه در راس یک حکومت اسلامی نیست . اولا نظریه یادشده اجماعی همه علمای دین نیست وثانیا مراد ازحکومت اسلامی اجرای مقررات اسلام در جامعه است نه اینکه مجری آن هم یک روحانی وفقیه باشد . وجود فقهای شورای نگهبان که نظارت بر قوانین مصوب مجلس را برعهده دارند جامعه را اسلامی نموده ومجریان آن میتوانند غیر روحانی ویا فقیه باشند . بنابراین اسلام منهای روحانیت امری ناممکن وغلط است امادریک جامعه اسلامی نیز الزامی در وجود یک روحانی درراس امور ندارد.