تاریخ انتشار:1396/03/28
دو قطبی بودن امری طبیعی است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اخیرا در رسانه ها بحث از این است که در جامعه باید از دو قطبی بودن پرهیز شود. پرسش اینستکه آیا جامعه مگر یک قطبی هم می شود؟ کدام جامعه را سراغ دارید که یک قطبی باشد؟ اگر هست آن جامعه دیکتاتوری است وبا دین سازگار نیست. از نظر فلسفی واحد مطلق تنها خداست وبقیه موجودات ترکیبی هستند . ترکیبی از نقص وکمال . در قرآن کریم نیز بارها به دوئیت اشاره شده است خیر وشر راست وکج حق وباطل. اما چون حق وخیر مطلق خداوند است بنابراین همه موجودات دیگر ترکیبی از حق وباطل ویا خیرو شرند. در جامعه سیاسی احزاب وگروه هائی وجودارند که همه آنها پذیرفته شده اند اما درزمان انتخابات وگزینش مردم عموما دو گروه علمدار میشود که قطعا نه هردو حقند ونه هردو باطل اما ترکیبی از حق وباطلند . منتها در میان آن دو یکی به حق نزدیکتر است ودیگری دورتر ملاک انتخاب مردم همین است . بسوی آنکه به حق وخیر نزدیکتر است میروند. بنابراین جامعه سالم حتما دوقطبی است ومردم هم میان آن دو قطب آنرا برمیگزینند که به حق نزدیکتر است. مثلا در همین انتخابات ریاست جمهوری مردم دو گروه یا حزب ویا طیف را در نظر گرفتند که رهبران آنها هردو ازروحانیت بودند چرا که مردم مسلمانند وبه روحانیت اهمیت میدهند اما میان این دو رهبران آنرا برگزیدند که به حق نزدیکتراست .

بعبارت دیگر رهبران روحانی طیف اعتدال از نظر اکثریت مردم ایران به حقیقت اسلام نزدیکتر میباشد.ضمنا روحانیت عملا در زمان امام راحل دوپاره شده است و مردم هریک بدنبال یکی ازآنهاست وحتی این امر در مورد مراجع هم صدق میکند .تنها رهبری نظام است که تعلق به هیچیک ویا هردو دارد.