پیشنهادجایگزینی نام دکتر مصدق به شورای شهر تهران
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اینک که همراهی آیت الله کاشانی درکودتای 28 مرداد سال1332 علیه مرحوم دکتر مصدق در اسناد منتشره ازسوی آمریکا اعلام شده است پیشنهاد میگردد تا نام ایشان از خیابان موسوم به ایشان حذف ونام دکتر مصدق جایگزین گردد .