تاریخ انتشار:1396/03/24
اسلام بن بست ندارد
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

قانون اساسی جمهوری اسلامی برگرفته ازکلام وحی است وچون دین اسلام برای حل همه مشکلات راه حل دارد لذا در نظام اسلامی بن بستی وجودندارد. تنها باید تلاش کرد تا راه حل را ازدرون قوانین بدست آورد واگر خلائی درآن هست آنرا یا با قانون جدید ویا یک حکم ولائی پر نمود .مراد از ولایت مطلقه نیز همین است که هرجا خلا قانونی وجوددارد یا با هدایت ایشان قانون مورد نیاز بوجود میاید ویا اینکه راسا با حکم حکومتی مشکل حل میگردد. مثال مشخصی که در این چند روز پیش آمد میتواند بدرک مطلب کمک کند.

سند2030 که مصوب یونسکو است برای اجرا به ایران وهمه کشورها توصیه شده است ودولت مقدمات اجرائی آنرا آغاز کرد ومشکلی در پذیرش آن نبود وقرار بود که این سند در مجلس شورای اسلامی مطرح وبه تصویب نمایندگان برسد . رهبری نظام با آگاهی از محتوای سند از طریق رسانه ملی نگرانی های خودرا ابراز داشتند ودر برابر برخی نیز اجرای آن را منافی با نظام نمیدانستند .این برخوردها سرانجام به حکم حکومتی منجر ودستور لغوآن صادر شد ودیروز درشورای عالی انقلاب فرهنگی بریاست رئیس جمهور این سند براساس حکم حکومتی ازدستورکارخارج شد . ملاحظه میشود که ممکن است دربدوامر میان نظرات بزرگان اختلاف باشد اما درنهایت رهبری میتوانند با یک حکم نظر قطعی را اعلام کنند .بنابراین نباید اینگونه اختلاف نظرها جنبه سیاسی پیدا کند .البته کاش بجای طرح اینگونه موارد در صدا وسیما مشکل در محافل داخلی پیگیری شود. مثال دیگر همین موضوع آتش به اختیار است که رهبری در سخنان چند روز پیش فرمودند .اگر این مورد در چارچوب قوانین باشد که مشکلی نیست اما اگر فراتر ازآن باشد حتما باید بصورت حکم حکومتی به افسران نرم ویا سخت ابلاغ گردد . اسلام بن بست ندارد هر عیب که هست از مسلمانی ماست التماس دعا