ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرده ابهام!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا
چرا بعد از فوت مرحوم هاشمی ریاست مجمع تا کنون مشخص نشده است؟
بنظر بنده اشکال در نصب خود ایشان بعنوان رئیس مجمع تشخیص پس از پایان دوران ریاست جمهوری ایشان بود.اگر در پایان دوره ایشان ریاست مجمع به شخصی که قانونا می بایست عهده دارمیشد قرار میگرفت امروز شاهد ابهام ویا فترت در این امر نبودیم. طبق قانون اساسی رئیس جمهور بعد از رهبری شخصیت دوم کشور است ونباید در جائی از قوای سه گانه وسایر نهادها شخصی دارای سمتی بالاتر از رئیس جمهور باشد . مجمع تشخیص ازهمان آغاز تحت ریاست رئیس جمهور بود وپس از دوره آقای هاشمی میبایست این سمت به آقای خاتمی وسپس آقای احمدی نژاد ودرنهایت به رئیس جمهور فعلی آقای روحانی اعطا میشد .اما این امر انجام نشد وکماکان مرحوم هاشمی اداره مجمع را عهده داربودند وحضور روسای جمهور در مجمع تحت نظر ایشان امری خلاف قانون اساسی بود. اینک میتوان این اشتباه گذشته را جبران کرد وریاست مجمع را برای همیشه برعهده رئیس جمهور قرارداد.تا درآینده دیگر خلائی بوجودنیاید.