تاریخ انتشار:1396/03/21
سازش حسنی یا چالش حسینی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا
در تاریخ صلح امام حسن با معاویه معروف است وهمینطور جنگ امام حسین با یزید در کربلا .این دو قضیه چون در ظاهر با هم متضادند گاهی مورد بهره برداری بزرگان قرار میگیرد که اگر ابهام موجود در این دو قضیه حل نشود این تعارضات مانند جنگ حیدری ونعمتی تداوم خواهد داشت . اما در مساله سازش امام حسن تردیدی نیست ولی رویدادکربلا آنگونه که در عوام مطرح است درست نمیباشد .اولا امام برای جنگ به آن سرزمین نرفتند بدعوت رفتند وچون بی وفائی شد بانگ رحیل دردادند اما یزیدیان راه را بستند وقصد داشتند امام را دست بسته به دربار یزید ببرند واین ذلت را امام هرگز نمیپذیرفت چرا که تجاوز بحقوق او وخاندان او بود وایشان دفاع کردند تا پای جان همانگونه که فرزندان این مرزو بوم در دفاع 8 ساله نمودند . بنابراین ماهیت چالش امام در کربلا جنگ نبود بلکه دفاع بود و صلح امام حسن نیز بنوعی دفاع از موجودیت اسلام بود .پس هردو جنبه دفاعی داشتند . اما اینکه گفته شود سازش وچالش هردو هزینه دارد درست است اما هزینه کدامیک بیشتر است؟ جنگ یا صلح .اگر تاریخ را مرور کنیم همه امامان بجز امام حسین که در دفاع رزمی قرار گرفتند در حالتی مشابه صلح وسازش بودند دوران امام رضا وامام صادق بهترین دست آوردهای دوران صلح است . بنابراین اساس کار دولت اسلامی باید برپایه صلح وسازش باشد نه جنگ ودیگر اینکه پرچم صلح خواهی بمراتب هم دشوار است وهم بصیرت افزا واجرای آن حتما با مردان مسلح به سواد ودانش میباشد درحالیکه جنگ نیاز به فرمانده و بسیاری فرمانبر است ودر آن بیشتر تخریب است تا ساختن .بنده با کلام رئیس جمهور دراین باب موافقم و بهتر است بزرگان اختلافات درونی خودرا در نهان حل کنند واگر قادر نیستند کنار بروند . مردم مرکب بازیهای بزرگان خود نیستند .آنان ولی نعمتان مسوولانند.