حکومت وخلافت درنظر معصوم ودیگران
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

حکومت وخلافت درنظر معصوم ودیگران

اگرچه در غدیر شایستگی امام علی ع برای اداره جامعه بمردم گوشزد شد اما آنان پس ازرحلت پیامبرراه خودرا رفتند وگزینه دیگری را برای خلافت برگزیدند .اما امام معصوم در باره خلافت فرمودند که ارزش این امر برای ایشان برابر با آب بینی یک بز است وچنین مساله ای را هر گز تعقیب نمیکردند مگر آنکه با بیعت مردم برایشان تکلیف شود.اما دربرابر نظر معصوم بودند کسانی که جذابیت حکومت وخلافت آنچنان بود که حاضر شدند امام حسین ع را بقتل برسانند ودر سوال برخی که چرا چنین انتخابی میکند گفت (الملک عقیم) آری برای معصومان خلافت آن کار بی ارزش است وجز تکلیف بدان سوی نمیروند ولی دیگران برایشان آنقدر جذاب است که حاضرند حق دیگران راپایمال نموده ویا با تملق بدان دست یابند. این است تفاوت عمده نظر معصوم درباره خلافت ودیگران .یکی ازآن گریزان است ودیگری دو دستی آنرا خواستار ومی چسبد.البته امر خلافت تنها دررهبری جامعه نیست تمامی درجات مدیرتی درجامعه مانند یک رئیس استاندار شهردار وزیر وکیل قاضی وغیره از همان قماش وهمان خصلت را دارا هستند

بنا براین همه مسوولان حکومتی میتوانند خودرا درآئینه یادشده ببینند وخودرا داوری کنند .آیا آنرا بعنوان تکلیف پذیرفته اند ویا اینکه آنرا حق خود می پندارند.

امام چون قدرت ودانش لازم را دارد نیازی به حکومت ظاهری ندارد اما دیگران فاقد این ارزش ها هستند ولذا طالب آنند. آدم سنگین وزن در طوفان ها برزمین میماند اما سبک وزنان وبی دانشان با هر بادی بحرکت درمی آیند.

.