مشکل اعدام ها چگونه قابل حل است؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

مشکل اعدام ها چگونه قابل حل است؟

ازقدیم اینگونه بوده است که بدلیل عقب ماندگی ها وفقدان امکانات مجازات اعدام امری جاری وپسندیده تلقی میشده است وبویژه درمورد مخالفان حکومت شاید تنها مجازات جاری همان اعدام بود چرا که راحتترین راه رهائی از دشمن کشتن او بود.اما بشر امروز نظر دیگری دارد و تنهاراه را در برخورد با مجرمان اعدام نمیداند چرا که اگر پس از اعدام به اشتباه پی برده شود دیگر قابل برگشت نیست وعموما مجرمان قربانیان جامعه فاسدند واگراقدامی جدی باید بشود آن برخورد با فساد درجامعه است نه اعدام مجرم .

اعدام دودسته است دسته ای حق الناس است که همان قصاص است ودر همین جامعه اسلامی ما بیش از 50 درصد با گذشت اولیای دم منتفی میشود ومیتوان امکاناتی فراهم نمود که کلا به گذشت بیانجامد ولذا مشکل اعدام ناشی از قصاص وحق الناس نیست.

آنچه مورد اعتراض جامعه جهانی است وبشر امروز بدان با نفرت نگاه میکند اعدام های حق اللهی وحق الحاکمی است که ناشی از جرائم حدود وتعزیرات است. مجرمان ایندسته از جرائم قربانی فساد درجامعه اند ومعمولا عاملان اصلی در خارج از کشورند واز دور هدایت میکنند .سازمان های جاسوسی دنیا وباندهای بزرگ طعمه های خودرا در میان جوانان کشورهای دارای فساد می جویند وباز همین قربانیان گرفتار دادگستری میشوند . پیشنهاد میشود قوه قضائیه فضای کاری در زندان برای این دسته ازاعدامیان فراهم کند تا پایان عمر کار کنند وزندگی خانواده خودرا تامین نمایند ضمن اینکه در خودسازی خودنیز بکوشند . هم اکنون در اتحادیه اروپا اعدام کلا جمع شده است و حضور درآن اتحادیه مشروط به حذف اعدام در قوانین کشور است . بیهوده نیست که رئیس جمهور ترکیه قصد دارد مجددا اعدام را به قوانین کشورش برگرداند چرا که او با ادعاهای خود نمیتواند دشمنان خودرا براه بیاورد پس تنهاراه نابودی انان است واین همان شیوه دوران حجر وقرون وسطی است . خداوند به انسان عقل داده است تا اگر مصلحت تشخیص داد مقررات اورا تغییر دهد وکنار گذاشتن خرد در این میانه دور از خردمندی است.