آیاانسان قادر به رسیدن به بالاترین مراحل است؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا
خداوند عالم وقادر مطلق است ودر آفرینش انسان هدف رسانیدن او به اوج دانش وتوانائی است واین امر در همه انسانها امکانپذیر است . پیامبر وامام اسوه انسان است اما هر انسانی قادر است بدان مرحله برسد که لایق نبوت وامامت باشد اما انتخاب با خداوند است. هر عارف یا زاهد یا فیلسوف وحکیم وفقیهی را که می بینیم روزی در پائین ترین سطح بودند ودر اثر تلاش بدان مقام رسیدند پس همگان قادرند بدان شان برسند بشرط آنکه تلاش کنند . در امر فقه واحکام براساس عقل هر فردی باید از یک متخصص پیروئی کند والبته در هر تخصصی چنین است اما همان فرد پیرو ممکن است در یک مساله تخصص لازم پیدا کند ودر همان مساله خود فقیه ویا متخصص است ونیازی به پیروئی نیست . عملا هر انسانی به بخشی از حقیقت دست مییابد ویا در یک امر تخصص وتجربه دارد در نتیجه همه انسانها حداقل در یک امر دارای تخصص هستند اما برای امور بیشتر باید تلاش بیشتری کنند .همه در اموری حکیم یا فیلسوف یا زاهد وعارف ویا فقیه اند .اما آنکه در همه امور بالاترین تخصص وآگاهی را دارد ذات باریتعالی است ودر مراتب پائین تر معصومان ودیگر متخصصا نند. پس هرگز خودرا دست کم نگیریم وبدانیم که همه ما شایسته رسیدن به اوج هستیم اگر چه حداقل در یک رشته ویا تخصص ویا یک مساله.