نهاد اجرائی در برابر 7 نهاد تصمیم گیرنده
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

نهاد اجرائی در برابر 7 نهاد تصمیم گیرنده

در قانون اساسی سه قوه تقنینی اجرائی وقضائی زیر نظر رهبری قرار دارند که هر یک بوظایف خود عمل میکنند آنچه در این رابطه جالب است که بدانیم بزرگترین نها د در کشور قوه مجریه است که زیر نظر رئیس جمهور وشامل همه وزارتخانه ها وزیر مجموعه آنهاست وبرعکس بیشترین تصمیم گیرندگان در بقیه نهادها مستقرند که غالبا اعضای مشترکی دارند. در جمع 7 نهاد تصمیم گیرنده در کشور فعالند وتنها یک نهاد است که مسوول اجرای تصمیمات آنهاست.از میان 7 نها تصمیم گیرنده یک مورد مردمی وبقیه حکومتی است که بشرح زیر میاید:

1-نهاد رهبری وصدور احکام حکومتی وموارد دیگر

2-شورای نگهبان در خصوص نظارت برانتخابات و تفاسیر قانونی

3-مجمع تشخیص مصلحت در مورد مصوبات وسیاستهای کلی

4-شورای عالی امنیت ملی در مورد مصوبات خود

5-شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبات خود

6-قوه قضائیه ودستورات دادستانی ها واحکام صادره

7-مجلس شورای اسلامی ومصوبات آن